Ecosystem:  AdaScan Pool - Support us by delegating to our pool
 DdzFFzCqrht4jcJSAVhxTTxbutBkgNxZp98Gvq1cpQkU7XPMbYkK3V6YH5JK2Qz3ffNhzz4EkZuxHpnZxuk5htDyRnQghUQE51ySEY8j
Summary
Address DdzFFzCqrht4jcJSAVhxT...5htDyRnQghUQE51ySEY8j
  Balance 0.000000 ADA
  Total transactions 2
Details
  Total Received 90,059,668.023221 ADA
  Total Sent 90,059,668.023221 ADA
  Fees Earned ? 0.000000 ADA

Transactions

9870929def66140ed97eb1f727e4a9a8ed01940dd213ff67a5287a70ee8121b1
DdzFFzCqrht4jcJSAVhxT...5htDyRnQghUQE51ySEY8j DdzFFzCqrhstmqBkaU98v...FkUcQZ5Gm88mVHnrwmXvT DdzFFzCqrhstmqBkaU98v...FkUcQZ5Gm88mVHnrwmXvT 90,059,668.023221 2,806.663439 80,885.827567 DdzFFzCqrhtB3BxSLvPxG...qyjkRW38EXevM6eo5M98v DdzFFzCqrhsiwGDV9TNEh...H17xk4WTKvyDfo7zkQeHg DdzFFzCqrht8Zy1kGhBM1...ZGWLNw6izN2WPCBgeEQQW DdzFFzCqrht9MzmmXxBog...tekdGz8aUw5n1GPkVHDdQ 90,042,495.489591 ADA 52,850.972800 ADA 28,034.854705 ADA 19,979.000000 ADA
0.197131 Fee -90,059,668.023221 ADA
3abeb84f98c56ee6d55152b7de8eb729f6c7879c489d977969230e356e371582
DdzFFzCqrhstmqBkaU98v...FkUcQZ5Gm88mVHnrwmXvT DdzFFzCqrhskuNqNbM75m...UoC7GmmVdQMNJxD9SsZSp DdzFFzCqrhsxuWmdEfRdT...3RyKXZrKReNJsJK3XofyD DdzFFzCqrhsjuxL1VMVSg...G2XJFusSJF7areuLY8em5 DdzFFzCqrhsqw9MEVaws5...avXkajgpyihhMHNveR3Mo 424.363503 158,873.555128 90,062,630.260574 158,949.773544 49,794.497001 DdzFFzCqrht8Eg8MzSRHc...3Afa8ApqRXcWV61VtPjXY DdzFFzCqrhspnf4uhqhix...nzyF9y5LZA9hJvhUn6Gpw DdzFFzCqrhsv6Y2dJSetR...4ErMkWuvSZvFK19u7da55 DdzFFzCqrht1nrcwn4Uuh...Jn1LQsDkfqSnG6gvTE3j9 DdzFFzCqrhsu2brkTohQH...mf7wpJcj7KJTm9egB8GHJ DdzFFzCqrhssKt9voak6J...u1RyFhDWeVhbrd5RdrNHt Ae2tdPwUPEZ19aNuqrJN7...nkJWemVSfzv2uHnkCu8sp DdzFFzCqrhsvVSrvSjA6f...1YSvfkW2Vv2oXhsxztfQd DdzFFzCqrht9vxAirYnee...DvgNEDiRKDtN9RpJgeAUD DdzFFzCqrht4jcJSAVhxT...5htDyRnQghUQE51ySEY8j         260.528502 ADA 151,363.773145 ADA 158,190.897945 ADA 36,019.496906 ADA         682.656766 ADA 2,962.000000 ADA         163.835000 ADA 13,775.000000 ADA 7,586.000000 ADA 90,059,668.023221 ADA
0.238265 Fee 90,059,668.023221 ADA
Back to Top